HT. Thích Thiện Duyên phát biểu khai mạc Hội thảo

Trang Chu
Hoat Dong
Kinh Sach
Phap Thoai
Phim Video
Sinh hoạt Tổ Đình Long Bửu
Lien Lac
Thư từ xin liên lạc:

PS Thích Thiện Trí,

Huyền Trang Tịnh Thất, 221 Kha Vạn Cân, P. Linh Tây, Q. Thủ Đức

TP. Hồ Chí Minh

Tel: (84.8) 38970171

HP: 0913.719160

 

info@thichthientri.com

 

BBT: Mọi sự liên kết hoặc trích dịch tài nguyên đến trang web của Pháp Sư Thích Thiện Trí xin vui lòng liên lạc hỏi ý kiến Pháp Sư qua điện thoại hay email....

 
 
  Bồ Tát Quán Thế Âm qua các đại nguyện, hóa thân
 

 

45 hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm

( 1 chính thân - 32 hóa thân - 12 đại nguyện )

Nam mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát

 

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra thân Phật để thuyết pháp

 

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra thân Phật Bích Chi để thuyết pháp

 

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra thân Thanh Văn để thuyết pháp

 

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra thân Trời Phạm Vương để thuyết pháp

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra thân Trời Đế Thích để thuyết pháp

 

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra thân Trời Tự Tại để thuyết pháp

 

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra thân Trời Đại Tự Tại để thuyết pháp

 

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra thân Thiên Đại Tướng Quân để thuyết pháp

 

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra thân Tỳ Sa Môn để thuyết pháp

 

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra thân Tiểu Vương để thuyết pháp

 

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra thân Trưởng Giả để thuyết pháp

 

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra thân Cư Sỹ để thuyết pháp

 

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra thân Tể Quan để thuyết pháp

 

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra thân Bà La Môn để thuyết pháp

 

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra thân Thầy Tỳ Kheo để thuyết pháp

 

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra thân Thầy Tỳ Kheo Ni để thuyết pháp

 

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra thân Nam Phật tử để thuyết pháp

 

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra thân Nữ Phật Tử để thuyết pháp

 

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra thân Phụ Nữ Của Trưởng Giả để thuyết pháp.

 

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra thân Phụ nữ Của Cư Sỹ để thuyết pháp.

 

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra thân Phụ nữ Của Tể Quan để thuyết pháp.

 

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra thân Phụ nữ của Bà La Môn để thuyết pháp.

 

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra thân Tiểu Đồng Nam để thuyết pháp

 

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra thân Tiểu Đồng Nữ để thuyết pháp

 

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra thân Loài Rồng để thuyết pháp

 

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra thân Thần Dạ Xoa để thuyết pháp

 

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra thân Thần Càn Thát Bà để thuyết pháp

 

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra thân Thần A Tu La để thuyết pháp

 

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra thân thần Ca Lầu La để thuyết pháp

 

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra thân Thần Khẩn Na La để thuyết pháp

 

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra thân Thần Ma Hầu La Già để thuyết pháp

 

Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra thân Thần Chấp Kim Cương để thuyết pháp

 

Nam mô Phật Viên Thông Thánh Tự Tại, Quan Âm Như Lai rộng phát hoằng thệ nguyện.

 

Nam mô quyết một lòng không sợ khó, Quan Âm Như Lai thường vào biển Đông nguyện.

 

Nam mô ở Ta bà vào Địa phủ, Quan Âm Như Lai cứu vớt chúng sanh nguyện.

 

Nam mô diệt tà ma, trừ yêu quái, Quan Âm Như Lai dứt trừ nguy hiểm nguyện.

 

Nam mô tay tịnh bình, tay dương liễu, Quan Âm Như Lai ban nước cam lộ nguyện.

 

Nam mô Đại Từ bi, Đại Hỷ xả, Quan Âm Như Lai oán thân bình đẳng nguyện.

 

Nam mô suốt ngày đên luôn quán sát, Quan Âm Như Lai diệt trừ đường ác nguyện.

 

Nam mô Phổ Đà Sơn thường lễ bái, Quan Âm Như Lai gông cùm đứt rã nguyện.

 

Nam mô tạo pháp thuyền vào biển khổ, Quan Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện.

 

Nam mô tiền Tràng phan, hậu Bảo cái, Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây phương nguyện.

 

Nam mô Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới, Quan Âm Như Lai Di Đà thọ ký nguyện.

 

Nam mô thân trang nghiêm, tâm sáng suốt, Quan Âm Như Lai tròn đủ Mười hai nguyện.

Tin & ảnh: STI

 

 

12 Đại Nguyện Của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện Thứ Nhất:  Khi thành Bồ Tát
Danh hiệu tôi: Tự Tại Quán Âm
Mười hai lời nguyện cao thâm
“Nghe tiếng cứu khổ” Quán Âm thề nguyền.

Nguyện Thứ Hai:  Không nài gian khổ
Quyết một lòng cứu độ chúng sanh
Luôn luôn thị hiện biển đông
Vớt người chìm đắm, khi dông gió nhiều.

Nguyện Thứ Ba:  Ta Bà ứng hiện
Chốn U Minh nhiều chuyện khổ đau
Oan oan tương báo hại nhau
Nghe tiếng than thở, mau mau cứu liền.

Nguyện Thứ Tư:  Hay trừ yêu quái
Bao nhiêu loài ma quỉ gớm ghê
Độ cho chúng hết u mê
Dứt trừ nguy hiểm, không hề nhiễu nhương.

Nguyện Thứ Năm:  Tay cầm Dương Liễu
Nước cam lồ rưới mát nhân thiên
Chúng sanh điên đảo, đảo điên
An vui mát mẻ, ưu phiền tiêu tan.

Nguyện Thứ Sáu:  Thường hành bình đẳng
Lòng từ bi thương xót chúng sanh
Hỷ xả tất cả lỗi lầm
Thường hành bình đẳng, chúng sanh mọi loài.

Nguyện Thứ Bảy:  Dứt ba đường dữ
Chốn ngục hình, ngạ quỉ, súc sanh
Cọp beo . . ., thú dữ vây quanh
Quán Âm thị hiện, chúng sanh thoát nàn.

Nguyện Thứ Tám:  Giải thoát còng la
Nếu tội nhân sắp bị khảo tra
Thành tâm lễ bái thiết tha
Quán Âm phò hộ, thoát ra nhẹ nhàng.

Nguyện Thứ Chín:  Cứu vớt hàm linh
Trên con thuyền Bát Nhã lênh đênh
Bốn bề biển khổ chông chênh
Quán Âm độ hết, đưa lên Niết Bàn.

Kinh Phổ Môn - Chương 11 / 14: Mười Hai Lời Nguyện

Võ Tá Hân phổ nhạc - Hình ảnh Diệu Hạnh