Giảng nghĩa:

Pháp Sư THÍCH THIỆN TRÍ

Giáo sư của Giảng sư Cao cấp PGVN & Học viện PGVN


LỜI NÓI ĐẦU
 1. PHẨM TỰA
 2. PHẨM PHƯƠNG TIỆN
 3. PHẨM THÍ DỤ
 4. PHẨM TÍN GIẢI
 5. PHẨM DƯỢC THẢO DỤ
 6. PHẨM THỌ KÝ
 7. PHẨM HOÁ THÀNH DỤ
 8. PHẨM NGŨ BÁ ĐỆ TỬ LẢNH KÝ
 9. PHẨM THỌ HỌC VÔ HỌC NHÂN KÝ
 10. PHẨM PHÁP SƯ
 11. PHẨM HIỆN BẢO THÁP
 12. PHẨM ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA
 13. PHẨM TRÌ
 14. PHẨM AN LẠC HẠNH
 15. PHẨM TÙNG ĐỊA ĐÔNG XUẤT
 16. PHẨM NHƯ LAI THỌ LƯỢNG
 17. PHẨM PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC
 18. PHẨM TUỲ HỶ CÔNG ĐỨC
 19. PHẨM PHÁP SƯ CÔNG ĐỨC
 20. PHẨM THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT
 21. PHẨM NHƯ LAI THẦN LỰC
 22. PHẨM CHÚC LUỸ
 23. PHẨM DƯỢC VƯƠNG BỒ TÁT BỔN SỰ
 24. PHẨM DIỆU ÂM BỒ TÁT
 25. PHẨM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN
 26. PHẨM ĐÀ LA NI
 27. PHẨM DIỆU TRANG NGHIÊM BỔN SỰ
 28. PHẨM PHỔ HIỀN BỒ TÁT KHUYẾN PHÁT

Xem tốt với màn hình 800x600. TRÌNH BÀY: TNH Free JavaScripts provided by The JavaScript Source